Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2017-10-25
Ajour d. 2020-02-01

Bevis i skattesager

3 kursuspoint i Skat og moms, Procesret, procedure og strafferet

 -  17 anmeldelser

Den reelle tvist i mange skattesager består i at fastlægge det for sagen korrekte faktum, og ikke i en nærmere fortolkning af skattelovgivningen, hvorfor bevisspørgsmål meget ofte er relevant i skattesager. Arbejder man med skatteret, er det således meget vigtigt, at man stedse har fokus på spørgsmålet om bevis i skattesager. Dette gælder også for personer, der ikke fører skattesager men yder skatterådgivning.

Optimalt bør man allerede havde fokus på spørgsmålet om bevis, før der måtte opstå en tvist med SKAT. Og optimalt håndterer man det således, at man på forkant sikrer sig behørig dokumentation for egen opfattelse af faktum, således at der slet ikke senere opstår en tvist med skattemyndighederne.

Helt overordnet er der meget få formelle lovregler, der regulerer spørgsmålet om bevis i skattesager, hvorfor området i hovedsagen reguleres af en lang række rets-grundsætninger. På nærværende kursus henvises derfor til en lang række afgørelser, primært domme, der illustrerer disse retsgrundsætninger. Det er videre kendetegnende, at der ikke findes meget litteratur, der samlet beskriver spørgsmålet om bevis i civile skattesager. Nyeste samlede fremstilling er mine egne artikler i RR 2015 nr. 5, 6 og 7, som er baseret på mit indlæg i Nordisk Arbejdssymposium om prøvelse af skattesager ud fra retssikkerhedsmæssige perspektiver, afholdt i Aarhus den 6. og 7. marts 2015, arrangeret af Danmarks Skatteadvokater.
 

På nærværende kursus gennemgås en lang række udvalgte spørgsmål, som er centrale i forhold til bevis i civile skattesager. Der er således en gennemgang af følgende spørgsmål:

 • Hvornår er bevisspørgsmål relevant i civile skattesager?
 • Grundlæggende udgangspunkter for bevis i civile skattesager
 • Bevismidler i civile skattesager
 • Bevisværdien af givne oplysninger og forklaringer i civile skattesager
 • Bevisbedømmelsen i civile skattesager
 • Generelt om bevisbyrdens placering i civile skattesager
 • Særligt om bevisbyrden i sager, hvor skatteyder påberåber sig et for ham gunstigt faktum, herunder om skærpelse og lempelse af bevisbyrden
 • Særligt om bevisbyrden i sager, hvor skattemyndighederne påberåber sig et givet faktum til støtte for et skattekrav
 • Særligt om bevisskøn, værdiskøn og skatteskøn, herunder skønsmæssige ind-komstansættelser, skattemyndighedernes muligheder for at tilsidesætte en aftalt/selvangiven værdi/pris eller aftalt/selvangiven værdifordeling og interne bevisregler
 • Bevisbyrden for, at der består en given administrativ praksis inden for skatteretten
 • Særligt om bevisbyrden for, at der er tale om sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner, herunder den nye internationale omgåelsesklausul i dansk skatteret.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion og grundlæggende udgangspunkter

Denne lektion er en overordnet beskrivelse af, hvornår bevisspørgsmål er relevante i civile skattesager, herunder omtale af, at dette er forskelligt i forhold til, om skattesagen skal afgøres hos skattemyndighederne eller domstolene. Der er tillige en overordnet beskrivelse af de grundlæggende udgangspunkter, der gælder for bevis i skattesager om fri bevisbedømmelse og fri bevisførelse.
12 minutter

2.  Bevismidler

Som udgangspunkt gælder der et princip om fri bevisførelse, hvorfor man som udgangspunkt ikke kan lave en udtømmende liste over mulige bevismidler. Der er en nærmere omtale af de i praksis vigtigste bevismidler i skattesager. I forhold til bevismidlet syn og skøn er der alene en mere overordnet omtale, da dette vil blive gennemgået på et særskilt kursus.
17 minutter

3.  Bevisværdi og bevisbedømmelse

I civile skattesager gælder der som udgangspunkt et princip om, at det, som anses for mest sandsynligt, anses for det ”rigtige” faktum. I skattestraffesager gælder derimod princippet in-dubio-pro-reo. Der er en nærmere omtale af de faktorer, der har særlig betydning for hvilke bevisværdi, givne oplysninger og dokumenter m.v. tillægges. Der er tillige en nærmere omtale af, hvad der typisk skal til for, at en given faktumpåstand anses som bevist, således at denne faktumopfattelse lægges til grund ved afgørelsen af skattesagen.
11 minutter

4.  Bevisbyrde

I tilfælde, hvor det efter en nærmere bevisførelse er uklart hvilket faktum, der er det ”rigtige”, er bevisbyrdebetragtninger afgørende for, hvem det skal komme bevismæssigt til skade, at der er omtalte uklarhed i forhold til, hvad der er det rigtige faktum. Der er en nærmere gennemgang af, hvem bevisbyrden som udgangspunkt påhviler, samt hvilke faktorer, der kan føre til hhv. en skærpelse og lempelse af bevisbyrden.
23 minutter

5.  Bevisskøn, værdiskøn og skatteskøn

Grundkernen i begrebet bevisskøn er, at der er tvivl om, hvad der er det korrekte faktum, samt at denne tvivl ikke kan afklares via en almindelig bevisbedømmelse. Dette som følge af, at en almindelig bevisbedømmelse resulterer i, at der kan være en mængde ”rigtige” versioner af, hvad der er faktum. Man er i en situation, hvor der trods den anførte bevistvivl skal træffes en afgørelse, hvor man skal vælge, hvilken af de mange mulige rigtige versioner af faktum, man vil lægge til grund for afgørelsen. Dette skyldes, at den retsstiftende kendsgerning findes bevist, eksempelvis at der har været en given skattepligtig indkomst, afholdt en given fradragsberettiget udgift, overdraget et givent skatterelevant aktiv osv. Det absolutte hovedområde for sådanne tilfælde inden for skatteretten er tilfælde, hvor der skal fastlægges/vælges et konkret tal, og der er mange rigtige talmuligheder. Der er en nærmere gennemgang af, hvornår bevisskøn er relevante, samt de særlige retsprincipper, der gælder i disse tilfælde. Der er tillige en nærmere gennemgang af skønsmæssige indkomstansættelser, skattemyndighedernes muligheder for at tilsidesætte en aftalt/selvangiven værdi/pris eller aftalt/selvangiven værdifordeling samt benyttelsen af interne bevisregler i relation til bevisskøn.
34 minutter

6.  Bevis for administrativ praksis

Det er ofte omtvistet, om et givent enkelt tilfælde er omfattet af en generel administrativ praksis hos skattemyndighederne. Det er endvidere ofte omtvistet om der i givet fald foreligger en for skattemyndighederne rets forpligtende administrativ praksis således at skatteyderen kan kræve et resultat i hans egen sag der svarer til denne administrative praksis. Der er en nærmere omtale af disse spørgsmål.
6 minutter

7.  Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner

I en række tilfælde har det ifølge praksis betydning for den skatteretlige bedømmelse af givne dispositioner, hvorvidt dispositionen kan betegnes som værende en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Der er nærmere omtale af de bevisspørgsmål, der knytter sig til denne problemstilling, herunder i forhold til den relativt nye internationale omgåelsesklausul i dansk skatteret.
3 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Torben Bagge

Torben Bagge

Advokat (H) og ejer af Skattesagen Torben Bagge

Torben Bagge er advokat (H), og har i mere end 30 år været specialiseret i at håndtere skattesager ved skattemyndighederne og domstolene. I mere end 10 år har han været flittigt anvendt af danske medier, der har refereret til ham som en af de førende eksperter indenfor skatteret i Danmark. Han har i samme periode årligt undervist omkring 2.000 revisorer, advokater og andre aktører indenfor det skatteretlige område i aktuel skat. Han har i mere end 25 år været ekstern lektor på Aarhus Universitet. Herudover har han publiceret en lang række artikler om skatteretlige problemstillinger i anerkendte fagtidsskrifter. Efter mere end 30 år i TVC Advokatfirma har Torben i 2023 startet sin egen virksomhed Skattesagen Torben Bagge hvor han tilbyder rådgivning i skattesager. Du kan læse nærmere om dette på skattesagen.com. Torbens nye kontakt info er tb@skattesagen.com og telefon 2482 24 84. Har du spørgsmål til Torbens kurser kan du vederlagsfrit kontakte ham.