Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-08-17
Ajour d. 2020-02-01

AB 18 - Byggeriets nye aftalevilkår

5 kursuspoint i Fast ejendom, entrepriseret og lejeret

 -  72 anmeldelser

Kurset omhandler de nye og opdaterede regler for byggeriets nye aftalevilkår, også kaldet AB18. Underviser Henrik Hauge gennemgår de regler, som er kommet i juni 2018, der omhandler samarbejdsaftalerne mellem bygherre, entreprenør og rådgiver, samt deres underrådgivere og -entreprenører. 

Der bliver i kurset fokuseret på de regler der er indført som led i AB18, ABR18 og ABT18 som indeholder store ændinger, samt på detailområdet. Emner der vil blive gennemgået på kurset vil være; krav om dagbod, udviklingsrisiko, produktansvar m.m.

Dette kursus er for advokater der arbejder med byggeri samt de juridiske aftaler forbundet med byggeri og som gerne vil opdateres på de seneste ændringer. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Overblik og status

Der gennemgås i denne lektion strukturen af kurset og der præsenteres hvilke emner der vil blive gennemgået. Først bliver der gennemgået byggeriets brug af standardvilkår, som benyttes inden for entrepriserettens område. Der diskuteres også forholdene med standardvilkår samt vedtagelse af disse og nedsættelse af AB-udvalget.
26 minutter

2.  Aftalegrundlaget

Der vil i denne lektion blive gennemgået de nye bestemmelser samt de væsentlige ændringer der er kommet med AB18. Der er først gennemgang af udvalgte definitioner, som AB18 omhandler samt betydningsforskellen i dem, og der fortsættes med kravene til bygherres udbudsmateriale, samt de tvister der kan være forbundet deri. Nye regler for kravene til entreprenørens tilbud gennemgås, samt hvilke ændringer der er sket på reglerne for dette område.  
20 minutter

3.  Udførelsen af entreprisen og betalingen

I lektionen bliver §12-33 gennemgået, som bl.a. omhandler entreprenørns ydelse, arbejdsplan og detailplan. Gennem paragrafferne oplyses der om det ansvar bygherre har, samt hvor reglerne for disse er blevet ændret. Der er også i forbindelse med AB18 kommet nye regler omhandlende digitale bygningsmodeller, som ikke har været del af de tidligere regler for området.  
34 minutter

4.  Tidsfristforlængelse og forsinkelse

I lektionen bliver der gennemgået de tidsfristforlængelser der kan være forbundet med et projekt. For bygherre og entreprenør er her ikke ændert i reglerne fra tidligere, dog er der ændringer i hvornår man har krav på tidsfristforlængelser. De nye regler for entreprenørens hæftelser og ansvar bliver gennemgået, samt betingelser for dagbod.
20 minutter

5.  Mangler mv.

Lektionens fokus er her på mangler, samt entreprenørens mangler og produktionsansvar. Der er i de nye regler nævnt byggetidsviden, som ikke tidligere har været omtalt AB93, hvilket stemmer overens med de nye regler i §12. De nye regler for ansvarsområdet bliver gennemgået, samt hvilke personer den omfatter, og hvor tidsfristerne for ansvarsperioden er forkortet, på nogle områder. Afslutningsvist bliver der gennemgået bygherres hævelsesret, hvor det nu er muligt for bygherre delvist at ophæve en aftale. Der diskuteres derefter de tolkninger der kan være i reglerne for området.
14 minutter

6.  Tvister

Lektionen her omhandler de regler der eksisterer for tvister, samt de forskellige tvister der findes. Fra AB92 til de nye regler er der tilføjet ekstra tvister, som giver paletten flere muligheder. Derudover bliver der gennemgået syn og skøn samt beslutninger om stillet sikkerhed.  For at gennemgå tvisterne, bliver løsningstrappen gennemgået. Dette gøres for at tvinge parterne til at forhandle og mægle. Der henvises også til reglerne i AB18 som materialet gennemgås.  
16 minutter

7.  Aftalegrundlaget

Der vil i denne lektion være fokus på aftalegrundlagene i AB18, som er blevet væsentligt ombearbejdet og har fået ganske mange nye bestemmelser, nye processbestemmelser for forløbet af en rådgivningssamtale m.m. Reglerne i AB18 er meget mere udførlige end de tidligere regler i AB89.  Af de 63 bestemmelser er der udvalgt de vigtigste for lektionen, hvor krav til rådgivningssamtalen, krav til udbudsmaterialet og forsikring. 
6 minutter

8.  Udførelse af rådgivningen samt betaling

Der vil gennem denne lektion blive gennemgået de faser som der forbindes med rådgivningsområdet. Der er i ABR18 lagt mere vægt på faseopdelingen, da emner som byggeøkonomi har resulteret i flere regler på dette område. Der bliver opsummeret både bygherre og rådgiverens faser, som sker alt efter projektets udvikling.  Lektionen omfatter også ændringer i opgaven, honorering, betaling samt rådgivers fuldmagt. 
20 minutter

9.  Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Reglerne for forsinkelse og hæftelse for forsinkelse er emnerne der gennemgås i denne lektion. Reglerne for fristforlængelse omhandler bygherre og rådgiver, og der er kun lavet ændringer for hvorvidt parterne hæfter for deres forlængelse og forsinkelser. 
3 minutter

10.  Mangler

Lektionen omhandler mangler, som ellers forbindes med entreprenørens udførelse, men nu er disse indfattet i ABR18 reglerne. Der tales om de svære forskelle mellem; tab grundet fejl i projektet, projekteringsfejl, fejl og forsømmelse samt projektmangler, da disse begreber alle har forskellige reglsæt.  Ydermere omfatter lektionen honorarafslag, erstatning og projektmangler og ansvarsbegrænsninger.  
23 minutter

11.  Udskydelse og afbestilling

Lektionen omhandler reglerne for hvornår bygherre kan udskyde, afbestille eller sætte et projekt i bero. Grundlæggende er reglerne fra tidligere ført videre i ABR18, hvor reglerne dog har fået nye overskrifter. Der gennemgås også mistet fortjeneste samt erstatning herunder. 
4 minutter

12.  ABT 18

Lektionen bygger op omkring ABT18, som er lavet som et vedhæng til AB18 og ABR18, da ABT18 ikke var med i høringsudkastet omkring AB og ABR. I sig selv er ABT ikke et selvstændigt dokument, da det hviler meget på skuldrene af AB18.  Der vises i lektionen de mest væsentlige forskellige mellem ABR, AB og ABT, selvom der ikke er se store forskelle på reglerne. 
5 minutter

13.  Appendixes

Der forklares i denne lektion de appendixes, som AB udvalget har udgivet. De omtalte appendixes er ikke en del af AB, ABR eller ABT, men indeholder bestemmelser som kan tillægges de bestemmelser der er i hoveddokumenterne.  Disse appendixes kan tilvælges hvis man ønsker, eller hvis der menes at de passer i en given opgave.  De fire appendixes omhandler; projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter. 
14 minutter

14.  AB forenklet/ABR forenklet

Afslutningsvist omhandler denne lektion de sidste regler i AB18 og ABR18, som ikke afviger meget fra de tidligere, og hedder AB forenkelt og ABR forenklet. Disse er skrevet fra udvlagets side, da reglerne er skrevet meget længere end tidligere og nogle regler er blevet meget detaljeret.  Disse regeler er typisk for mindre eller enkelte entrepriser, og overlader typisk mere ansvar for samarbejdet mellem parterne. 
4 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Henrik Hauge

Henrik Hauge

Advokat (H) og Partner hos Viltoft Advokater

Henrik Hauge Andersen er uddannet Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1992. Han har siden midten af 1990'erne primært rådgivet inden for entrepriseret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren. Henrik har stor proceserfaring fra sager for staten og ved gennemførelsen af adskillige større rets- og voldgiftssager på entrepriseområdet, herunder især vedrørende Metrobyggeriet, i almenboligsektoren samt i relation til større domicilbyggerier og renoveringssager. Henrik har igennem de seneste 10 år ført en række sager for Klagenævnet for Udbud, primært for udbyder, og rådgiver løbende udbydere og deres tekniske rådgivere om udbudsreglerne. Henrik har endvidere ført den hidtil eneste offentliggjorte voldgiftssag vedrørende rådgiveransvar i forbindelse med udbudsfejl. Henrik underviser også i entrepriseret og udbudsret.