Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-10-19

Civilprocesret

7 kursuspoint i Procesret, procedure og strafferet

 -  133 anmeldelser

De civilprocesretlige regler styrer, hvordan domstolene er opbygget og hvordan retssager behandles. Civilprocessen er en klassisk, juridisk disciplin, som alle jurister og advokater bør have et grundlæggende kendskab til. Det samme gælder jurastuderende, som i deres studietid vil skulle bestå en eksamen i netop civilproces.

Kurset om civilproces giver en grundig indføring i de civilprocesretlige regler med udgangspunkt i undervisningsplanen på Københavns universitet. Alle større emner i undervisningsplanen gennemgås over 17 lektioner, herunder domstolenes hierarkiske opbygning, om retlig interesse og formulering af påstande, om domstolenes saglige og stedlige kompetence, reglerne om præklusion og nova, sagens forberedelse og hovedforhandlingen, bevisførelse, edition, parts- og vidneforklaringer, anke og kære mv.

Kurset vil gennemgå de relevante regler i retsplejeloven, kombineret med praktiske eksempler for at gøre de teoretiske regler forståelige og anvendelige også i praksis.

Kurset retter sig mod både jurastuderende, som kan anvende lektionerne som supplement til undervisningen, og mod alle andre, som beskæftiger sig med civilproces, f.eks. advokater, advokatfuldmægtige og advokatsekretærer.

I forhold til jurastuderende skal bemærkes, at kurset ikke gennemgår enhver detalje i pensum og derfor ikke skal ses som en erstatning af undervisningen på Universitet.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Domstolsstyrelsen

I denne lektion vil underviser give en grundlæggende introduktion til de almindelige domstole og de særlige domstol, herunder domstolssystemets hierarkiske opbygning.

14 minutter

2.  Retlig interesse og rette sagsøgte

Denne lektion omhandler først og fremmest retlig interesse. Underviser vil herunder gennemgå anerkendelses- og fuldbyrdelsessøgsmål, konkret, aktuel interesse og retlig, lovlig påstand. Dernæst vil uunderviser berøre rette sagsøgte og sikkerhed for sagsomkostninger.

13 minutter

3.  Dommerne, parterne og rettergangsfuldmægtige

I nærværende lektion gennemgås juridiske og sagkyndige dommere, inhabilitet, partsbegrebet og processuel partsevne samt hvem der kan møde i retten. 

24 minutter

4.  Saglig kompetence

I denne kortere lektion vil du få svar på, hvor civile sager som udgangspunkt starter, og i hvilke situtationer en sag kan henvises til en højere instans. Dernæst kommer underviser ind på, hvilke sager der kan anlægges ved sø- og handelsretten.

 

 

6 minutter

5.  Stedlig kompetence og værnetingsaftaler

Denne lektion giver en introduktion til værnetingsreglerne. Underviser vil i lektionen bl.a. komme ind på hjemting, supplerende værneting, international kompetence, værnetingsaftaler og henvisning til rette domstol.

22 minutter

6.  Forhandlings- og dispositionsprincippet

I denne lektion gennemgår underviser grundlæggende principper i civilprocesretten. Under gennemgang af dispositionsprincippet vil underviser komme ind på, hvad parterne kan råde over, og under gennemgang af forhandlingspricippet vil underviser komme ind på anbrigender, beviser og procesledelse.

13 minutter

7.  Forberedelse og præklusion i 1. instans

Underviser berører i denne lektion forberedelsen i en civil sag: sagens anlæg, svarskrift, forberedende møde og forberedelsens afslutning. Endvidere gennemgår underviser præklusion under forberedelsen samt påstandsdokumenter og ekstrakt. 

19 minutter

8.  Hovedforhandlingen

Dagsordenen i denne lektion lyder på en gennemgang af hovedforhandlingens forløb, præklusion under hovedforhandlingen, dom og tilkendegivelse samt skriftlige hovedforhandlinger. 

11 minutter

9.  Bevisførelse, provokationer og edition

Underviser kommer i denne lektion ind på generelle bevisprincipper i civilprocesretten, hvor udgangspunktet er fri bevisførelse. Provokationer og edition, herunder betingelserne herfor, vil også blive gennemgået i lektionen. 

11 minutter

10.  Parts- og vidneforklaringer

Underviser vil i denne lektion gennegå, hvilke regler parter og vidner er underlagt under deres forklaringer. Dernæst vil lektionen berøre vidnepligt, herunder hvem der er underlagt denne, og hvad den indebærer. Videre kommer underviser ind på vidneudelukkelse, -fritagelse og -tvang.

14 minutter

11.  Sagkyndig bevisførelse

I lektionen gennemgås først og fremmest syn og skøn, som reguleres i retsplejelovens 19. kapitel. Isoleret bevisoptagelse, sagkyndige erklæringer samt responsaer og sagkyndige vidner vil også blive berørt i lektionen.

18 minutter

12.  Gruppesøgsmål, småsager og betalingspåkrav

Reglerne om gruppesøgsmål findes i retsplejelovens §§ 254 a - 254 k, og underviser gennemgår disse som det første i lektionen. Dernæst gennemgår underviser småsagsprocessen, herunder hvornår denne anvendes. Til slut berører underviser betalingspåkrav.

18 minutter

13.  Voldgift

Lektionen går i dybden med voldgiftsloven, institutionel voldgift og ad hoc voldgift, voldgiftsprocessen, foreløbige skridt og retsmidler, voldgiftskendelsen, sagsomkostningerne og anerkendelse og fuldbyrdelse af kendelser.

18 minutter

14.  Kumulation og biintervention

Underviser gennemgår i denne lektion de centrale begreber inden for kumulation: objektiv, subjektiv, oprindelig og efterfølgende kumulation. Endvidere bliver hovedintervention og biintervation gennemgået dybdegående. 

14 minutter

15.  Anke og kære

I lektionen gennemgås anke fra henholdsvis by- og landsret samt Sø- og Handelsretten. Lektionen går herefter i dybden med kære, sagsbehandling i ankesager samt appel og genoptagelse ved afvisning.

24 minutter

16.  Sagsomkostninger

I denne lektion vil du få svar på, hvem der skal betale sagsomkostninger, samt hvordan disse udmåles. Underviser kommer også ind på fri proces, herunder hvornår denne kan meddeles. 

11 minutter

17.  Retskraft og litispendens

I kursets sidste og afsluttende lektion gennemgår underviser retskrafts indtræden, ophør og udstrækning.

7 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jakob Dahl Mikkelsen

Jakob Dahl Mikkelsen

Partner, advokat (L) hos Kromann Reumert

Jakob er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2008, og har ført et stort antal retssager og voldgiftsager om forsikrings- og erstatningsret, herunder navnlig person- og arbejdsskadesager, produktansvarssager og professionssansvar, og indenfor en række andre områder som entrepriseret, luftret og miljøret. Jakob fører retssager ved både byretter, landsretterne og Sø- og Handelsretten, og bistår jævnligt med behandlingen af sager for Højesteret. Herudover fører Jakob regelmæssigt både danske og internationale voldgiftssager. Jakob er i øvrigt ansvarlig for at undervise og vejlede Kromann Reumerts advokatfuldmægtige i praktisk procesret i forbindelse med deres retssagsprøver.