Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2017-01-18
Ajour d. 2020-02-01

Hvidvaskloven

4 kursuspoint i Immaterialret, databeskyttelsesret og markedsføringsret, Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

 -  82 anmeldelser

Kursets formål er, at advokater og ansatte i advokatvirksomheder kan leve op til kravet i hvidvasklovens § 8, stk. 6, om, at virksomhedens ansatte og ledelse har modtaget tilstrækkelig undervisning i reglerne i loven samt i de relevante krav om databeskyttelse. Med henblik herpå gennemgås de dele af hvidvasklovgivningen og den persondataretlige lovgivning, som har betydning for advokatvirksomheder samt de advokater og øvrige ansatte, som de beskæftiger.

Kurset er en generel indføring i de relevante regler, og det er tanken, at det – med henblik på at opfylde også hvidvasklovens krav om regelmæssig efteruddannelse – vil blive fulgt op af supplerende kurser, herunder når udviklingen i retsgrundlaget gør det naturligt.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

et minut

2.  Hvorfor en hvidvasklov – og hvorfor den skal omfatte advokater

I lektionen gennemgås baggrunden for den internationale lovgivning om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og or, at denne inddrager private organisationer mv.
6 minutter

3.  Hvidvasklovgivningens historie i EU/Danmark

I lektionen gennemgås oprindelsen og udviklingen af hvidvasklovgivningen på EU-plan og i Danmark
5 minutter

4.  Tilsyn og sanktioner

I lektionen gennemgås tilsynskompetencen og tilsynets indhold samt hvidvasklovens straffebestemmelse og bødeudmålingsfaktorer
9 minutter

5.  Hvad skal advokater vide noget om?

I lektionen gennemgås, hvilke dele af hvidvaskloven og den persondataretlige lovgivning advokater skal have kendskab til og kunne anvende
3 minutter

6.  Hvornår er advokater omfattet af loven?

I lektionen gennemgås hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 14, og lovens transaktionsbegreb
7 minutter

7.  Nogle centrale definitioner

I lektionen gennemgås de dele af hvidvasklovens § 2, der har særlig betydning for advokater – definitionerne af daglig ledelse, PEPer mv., reelle ejere – samt definitionerne af hvidvask og terrorfinansiering, jf. lovens §§ 3 og 4
21 minutter

8.  Risikovurdering og risikostyring

I lektionen gennemgås reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7 samt reglerne om udarbejdelse af politik, procedurer, kontrolprogram, uddannelse og efteruddannelse samt om screening af medarbejdere, jf. lovens § 8.
17 minutter

9.  Kundekendskabsprocedurer

I lektionen gennemgås begrebet kundekendskabsprocedure og reglerne om, hvornår denne skal gennemføres, mv., jf. lovens §§ 10, 14 og 16.
4 minutter

10.  Almindelige krav

I lektionen gennemgås reglerne om indholdet af kundekendskabsproceduren, jf. lovens § 11.
11 minutter

11.  Skærpede krav

I lektionen gennemgås indikationer for, at kundekendskabsproceduren skal gennemføres efter reglerne om skærpede krav, herunder PEPer mv., og disses indhold, jf. lovens §§ 17 og18 og bilag 3.
9 minutter

12.  Lempede krav

I lektionen gennemgås betingelserne for, at kundekendskabsproceduren kan gennemføres efter reglerne om lempede krav, og disses indhold, jf. lovens § 21 og bilag 2.
7 minutter

13.  Bistand fra tredjemand

I lektionen gennemgås reglerne om benyttelse af hvidvaskdokumentation, der er indhentet af tredjemand, og om outsourcing af pligterne efter hvidvaskloven, jf. lovens §§ 22 og 24.
3 minutter

14.  Undersøgelses-, noterings- underretnings- og opbevaringspligt

I lektionen gennemgås pligten til opmærksomhed om komplekse og usædvanligt store transaktioner samt om underretning af myndighederne ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering reglerne i lovens §§ 25-27, samt om opbevaring og sletning af indhentede oplysninger, jf. lovens § 30
14 minutter

15.  Ansatte

I lektionen gennemgås reglerne om whistleblowerordninger, jf. lovens §§ 35-36.
5 minutter

16.  Tavshedspligt og ansvar

I lektionen gennemgås reglerne om forholdet mellem den almindelige tavshedspligt og underretningspligten efter hvidvaskloven samt adgangen til at videregive oplysning om, at der er eller påtænkes givet underretning efter lovens § 26, jf. lovens §§ 37-38.
4 minutter

17.  Ikrafttræden

I lektionen omtales lovens ikrafttrædelsestidspunkt, jf. lovens § 81, stk. 1, og nogle overgangsspørgsmål, jf. §§ 16 og 30, gennemgås.
5 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen

Videnpartner hos Bech-Bruun Advokatfirma

Lars Lindencrone Petersen er uddannet advokat i 1982 og er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance. Lars er endvidere ansvarlig for Bech-Bruuns vidensarbejde, der bl.a. omfatter indsamling, strukturering og formidling af juridisk information på alle Bech-Bruuns forretningsområder. Med sin baggrund fra domstolene arbejder han herudover med rådgivning inden for konfliktløsning. Han underviser på Københavns Universitet i faget Konkursret samt på kurser arrangeret af eksterne udbydere, som fx Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR Kompetence.