Carsten Ceutz

Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder. Han begår sig sikkert og effektivt som anerkendt (udenretlig og indenretlig) rekonstruktør og anvender sin ekspertise til at undgå tab af værdier eller tab af arbejdspladser. Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.

Kurser

Lønmodtagernes garantifond

Alle med relation til turnaround af virksomheder, tilpasning af forretningsgrundlag og forretnings-planer samt organisationer i virksomheder og repræsentanter for alle finansieringskilder og alle på rådgiversiden herunder blandt andet advokater, som gerne vil vide mere og få en grundig indsigt i området af turnaround af virksomheder i og uden for rekonstruktions- og konkursbehandling vil have stort udbytte af kurset.

Carsten Ceutz

5 kursuspoint

Konkurskarantæne

Reglerne om konkurskarantæne er særegne og retspraksis har udviklet sig i en retning, som ingen havde forestillet sig. Vi har gennemgået og konsolideret retstilstanden netop nu på baggrund af mere end 400 trykte afgørelser, og således har vi et bud på grænsefladerne mellem ikendelse / ikke ikendelse af konkurskarantæne. Formålet er, at du bliver fortrolig med retstilstanden, så du bedre kan rådgive klienter således, at de ikke risikerer at blive pålagt karantæne, hvis deres virksomhed går ned...

Carsten Ceutz

4 kursuspoint

Tvangsopløsning

Tvangsopløsning af kapitalselskaber er en proces, der iværksættes, når Erhvervsstyrelsen kan konstatere, at nogle af de efterhånden mange og mange forskellige krav til anmeldelses- og registreringsforholdene hos Erhvervsstyrelsen i henhold til især selskabsloven men også andre love ikke er overholdt. De berørte kapitalselskaber er ofte allerede i forvejen udsat for et betydeligt pres, da ejere og ledere normal ville have afværget årsagerne til opløsningsbegæringerne. Ejere og lederes adfær...

Carsten Ceutz

4 kursuspoint

Omstødelse

Indhold Konkurslovens regler om omstødelse er unikke, da der er tale om et regelsæt, som kan omgøre lovlige, gyldige og overfor tredjemand beskyttede rettigheder, dispostioner, aftale og betalinger, blor når de samme lovlige, gyldige og overfor tredjemand beskyttede rettigheder, dispostioner, aftale og betalinger ikke er i virksomhedens kreditorers interesser.   Vi ser på de senere års mest markante afgørelser og kommer rundt om omstødelsesverdenen gennem følgende programpunkter: ...

Carsten Ceutz

4 kursuspoint

Rekonstruktion af kriseramte virksomheder

Udbytte Det er kursets formål at give deltagerne grundlag for at rådgive virksomheder i krise om mulighederne for rekonstruktion, og således både at agere som rekonstruktør samt rådgive kreditorer om konsekvenserne af at deltage i en rekonstruktion.   Kursets hovedvægt lægges på at give deltagerne et kendskab til rekonstruktionsarbejde i praksis med udgangspunkt i reglerne om:   hvornår insolvens foreligger, risiko for ansvar ved ledelse af insolvenstruede virksomheder, ...

Carsten Ceutz

8 kursuspoint