Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-03-07

God advokatskik

5 kursuspoint i Bliv en bedre advokat

 -  133 anmeldelser

Ud over at være faglig kompetent, så kræver dit advokatarbejde at en række etiske regler bliver overholdt. Dette regelsæt er kendt som De Advokatetiske Regler (AER) og vi vil i dette kursus sætte fokus på hvordan disse regler tolkes og overholdes på bedst mulig vis. 


Foruden en gennemgang af AER sætter vi også fokus på bl.a. forsvarerens og bistandsadvokatens rolle og hvilke regler der er gældende for disse. 


Kurset er både aktuelt for studerende, fuldmægtige og advokater som ønsker en opfriskning af reglerne.  
 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Advokatens stilling i samfundet og retsplejelovens regler om god advokatskik

I denne indledende lektion kigger vi på grundlaget for god advokatskik og bevæger os kort over i retsplejelovens § 126 om advokatens hverv. Slutteligt gennemgås og uddybes forskellen på Advokatnævnet og Advokatrådet. 

5 minutter

2.  De advokatetiske reglers status, formål samt anvendelsesområde

I denne lektion gennemgås de advokatetiske reglers status, formål samt anvendelsesområde. De advokatetiske regler bygger på advokatnævnets praksis, og i denne lektion vil vi komme nærmere ind på netop denne praksis og hvordan de advokatetiske regler anvendes i praksis. Vi kommer desuden ind på hvordan reglerne gælder ved grænseoverskridende virksomhed. 

3 minutter

3.  Tavshedspligt og uafhængighed

I denne lektion ser vi på de advokatetiske reglers grundpiller – uafhængighed og tavshedspligt. Vi kigger bl.a. nærmere på tavshedspligtens grænser og kommer omkring både retsplejeloven og straffeloven samt praksis. 
Slutteligt kigger vi på hvordan man forholder sig til ransagning og beslaglæggelse, et område hvor dansk ret er noget tilbagestående. 
 

18 minutter

4.  Navn, modtagelse af sagen og opgavens udførelse

I denne lektion ser vi på hvordan et advokatvirksomhedsnavn opfylder kravene herfor. Desuden gennemgår vi reglerne for modtagelse af sager og slutteligt gennemgår vi reglerne for hvordan opgaven udføres, herunder om underretning af klienten. 
 

4 minutter

5.  Opbevaring af sagsakter, udtræden og interessekonflikter

I denne lektion fokuseres der på hvordan man korrekt opbevarer sagsakter og hvordan man udtræder af en sag som ikke er færdigbehandlet. Dernæst gennemgås hvordan man som advokat forholder sig til interessekonflikter og hvilke regler der gælder herfor. Slutteligt gennemgås advokatens oplysningspligt, herunder om almene oplysningsforpligtelser, oplysninger i erhvervsforhold og oplysninger til forbrugere.

39 minutter

6.  Opdrags- og prisoplysninger i i forbruger- og erhvervsforhold

I denne lektion gennemgås de informationer der skal gives til klienten – både i erhvervs- og forbrugerforhold. Der gælder for forbrugere en række uddybende regler, som også vil blive gennemgået. 
 

4 minutter

7.  Honorarforhold og grænser for advokatens bistand

Regler for honorarforhold vil i denne lektion blive gennemgået, herunder hvilke parametre der bør lægges vægt på ved fastsættelse af dette. Desuden ser vi også på bl.a. procesomkostninger og procesovervejelser samt grænserne for advokatens bistand og i den forbindelse, vil vi se på bl.a. kontradiktion og forbuddet mod optagelse. 

9 minutter

8.  Advokatens forhold til retten og advokatens respekt for forligsforhandlinger

Hvad vil det sige, at en advokat skal udføre sit hverv under respekt for retten og andre myndigheder? Dette og en lang række andre spørgsmål i relation til advokatens forhold til retten og respekten for forligsforhandlinger besvares i denne lektion. Endvidere gennemgår vi reglerne for vidner.

4 minutter

9.  Særligt om advokaters skatterådgivning og specielle emner

I denne lektion ser vi på advokaters skatterådgivning og nogle af de specielle områder, som ikke direkte bliver dækket af de advokatetiske regler. Nogle af de specielle emner som vil blive gennemgået, er EMRK art. 10 om ytringsfrihed, forholdet til pressen, uacceptable ytringer m.m.

28 minutter

10.  Særligt om forsvarer

Nogle af bestemmelserne i de advokatetiske regler er sat ind specielt med sigte på forsvarsadvokater og denne lektion vil gennemgå disse. Vi vil bl.a. komme omkring emner såsom salærfastsættelse, markedsføring, gaver, vidner, information til klienten m.m. 

13 minutter

11.  Særligt om bistandsadvokater

I denne lektion ser vi bl.a. på hvilke bilag en bistandsadvokat for, hvilke bilag klienten må se og ikke se, hvornår der foreligger inhabilitet eller en interessekonflikt og passivitet. Slutteligt kigger på hvilke specielle regler der gælder for bistandsadvokater.

28 minutter

12.  Advokatfuldmægtige og klagesager

I sidste lektion ser vi på advokatfuldmægtige og deres rettigheder. 
Desuden kigger vi på klagesagers behandling herunder diciplinærsager og salærklager. Dette vil blive belyst ved retspraksis. 
 

17 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Katrine W. Gottlieb

Katrine W. Gottlieb

Advokat hos Arrevad Gottlieb Advokatfirma

Katrine W. Gottlieb (L) rådgiver i alle typer af straffesager. Hun er uddannet fra større erhvervsretlige advokatkontorer og har herfra erfaring med at vurdere sager om påstået økonomiske kriminalitet og særlovsovertrædelser. Hun er medlem af Advokatsamfundets strafferetsudvalg og har gennem flere år undervist i strafferet og straffeproces på Københavns Universitet.

Luise Høj

Luise  Høj

Advokat (H) hos Ranum Advokater

Luise Høj har indgående kendskab til forsvarerrollen og har ført et utal af straffesager. Luise har desuden tidligere været offentlig anklager og underviser endvidere i skatteret på Syddansk Universitet.

Jakob S. Arrevad

Jakob S.  Arrevad

Advokat hos Arrevad Gottlieb Advokatfirma

Jakob S. Arrevad (H) rådgiver i alle typer af straffesager. Han er specialiseret i sager om økonomisk kriminalitet og har betydelig erfaring som forsvarer i en lang række større sager. Jakob S. Arrevad har gennem mere end 45 år ført sager ved domstolene, herunder ved Højesteret og voldgiftsretter. ’Best Lawyer’ har omtalt Jakob S. Arrevad som ’best lawyer of defence’. Gennem mere end 20 år har Jakob S. Arrevad været engageret i kollegialt arbejde med “God advokatskik” og han har – senest sammen med Katrine W. Gottlieb – udgivet ”God Advokatskik – domssamling”, der nu foreligger i 4. udgave.

Helle Hald

Helle  Hald

Advokat (H) og partner hos SIRIUS Advokater

Helle Hald leder SIRIUS Advokaters afdeling for erstatning- og forsikringsret. Hendes rådgivning spænder fra konkrete forholdsregler, når skaden er sket til løbende vejledning. Helle har stor erfaring med at føre sager for domstolene og hjælper endvidere ofre for vold og seksuelle overgreb i sit arbejde som bistandsadvokat.